previous next
 • € 16,00
 • € 19,55
 • € 16,95
 • € 5,00
 • € 24,50
 • € 15,00
 • € 19,55
 • € 6,99
 • € 4,00
 • € 19,95
 
previous next
 

Algmene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Bookido

Artikel 1: Bookido.be

Bookido is een community platform voor verkopers en kopers van boeken en aanverwante produkten. Bookido biedt zijn bezoekers en geregistreerde gebruikers diverse diensten aan : onder andere de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en om boeken en aanverwante produkten te kopen en te verkopen
Daarnaast kan Bookido zijn bezoekers informeren over producten en diensten van door hem geselecteerde partners die naar zijn oordeel aansluiten bij het profiel van zijn bezoekers.

Bookido.be behoort toe aan inVENTURy bvba, Klinkaardstraat 187, 2950 Kapellen, ondernemingsnr 0837.746.636.

Artikel 2: Toepassing Algemene Gebruiksvoorwaarden

Op elke toegang en/of elk gebruik van Bookido.be door geregistreerde gebruikers als voor bezoekers van de minimumruimte zijn deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Bookido heeft het recht deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. Op de website zal de meest recente versie beschikbaar zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op de website. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, eveneens gepubliceerd op de website.

Artikel 3: Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bookido dient de gebruiker zich te registreren.
Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
Het staat Bookido vrij de registratie van een gebruiker niet te accepteren.

Artikel 4: Gebruiksrecht

4.1 Bookido verleent de geregistreerde gebruiker een persoonlijk recht om de op zijn website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren. Het doel hiervan is onder andere het leggen van contacten met andere geregistreerde gebruikers.

Elk gebruik van de Bookido website en het plaatsen van informatie, gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker zal zich ten allen tijde gedragen zoals van een zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiker mag worden verwacht.

4.2 Bookido heeft het recht op elk ogenblik een geregistreerd gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen indien deze zich niet houdt aan huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

4.3 Het is de gebruiker niet toegestaan om de website van Bookido of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan omschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Voor enig ander gebruik is het expliciet akkoord van Bookido vereist.
Dit houdt onder meer het volgende in:

 • Het is de gebruiker niet toegestaan om de website van Bookido of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen of dienaangaande enig ander recht uit te oefenen.
 • Het is de gebruiker eveneens verboden de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin van het woord, door middel van enig elektronisch communicatiemiddel (‘spammen’).
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de werking van de website te verstoren, dan wel te gebruiken voor:
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van Bookido en/of een derde
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal),
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt,
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en bestanden die bewust niet met de waarheid overeenkomen,
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;
  • het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin van het woord;
  • het op enigerlei wijze oproepen van andere gebruikers, of derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van anderen
  • illegale aangelegenheden en/of doeleinden;
  • het maken van inbreuk op de privacy van Bookido en haar gebruikers;

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de gebruikers

5.1 Het is de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers te hinderen in het gebruik van de diensten en/of website van Bookido. Evenmin mag de gebruiker aan Bookido, andere gebruikers of derden schade toebrengen. Dit kan onder andere inhouden:

 • het achterhouden van informatie die relevant is voor andere gebruikers en/of Bookido
 • het schenden van de veiligheid of beveiliging van de website dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, in de meest ruime zin van het woord;
 • het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de website geplaatste gegevens en bestanden, in de meets ruime zin van het woord;
 • het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
 • het inloggen op een account waartoe de gebruiker niet is bevoegd;

5.2 De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van de gegevens die ze plaatsen op de website van Bookido.

5.3 Plaatsing door gebruikers van gegevens en bestanden op de website betekent niet dat Bookido zijn akkoord hierover gegeven heeft.  Bookido heeft geen verplichting de op haar website geplaatste gegevens en bestanden vóór plaatsing te controleren.

Artikel 6: Contacten tussen gebruikers

6.1 Bookido biedt een platform aan om gebruikers met elkaar in contact te brengen.

6.2 Bookido kan niet garanderen dat de gebruikers bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de website en/of diensten van Bookido een overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen gebruikers tot stand komt, dan is Bookido hierin nooit een betrokken partij.

6.3 Bookido is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 7 : Aankoop van Rackspace en betalingsvoorwaarden.

De gebruiker kan een ruimte huren waar hij zijn goederen aan andere gebruikers kan verkopen. Deze ruimte wordt rackspace genoemd.

De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Betaling van de diensten van Bookido, zijnde de terbeschikkingstelling van rackspace gebeurt ofwel onmiddellijk via een beveiligd electronisch betalingssysteem ( Paypall ) ofwel via overschrijving.

Indien de factuur niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR.

Artikel 8 : Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing :

 1. als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen
 2. voor goederen op maat van de klant, voor goederen die een persoonlijk karakter hebben of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
 3. audio-en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken door de consument
 4. levering van dagbladen, tijdschriften en magazines
 5. diensten voor weddenschappen en loterijen
 6. levensmiddelen of dranken of andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

 

Artikel 9: Klachtenprocedure

Alle klachten moeten ofwel door middel van een aangetekend schrijven ofwel via complaint@bookido.be worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering, zo niet is de klacht niet ontvankelijk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Bookido

Bookido is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar website en/of diensten.

De aansprakelijkheid van Bookido zal sowieso steeds beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

Artikel 11: Misbruik door derden

11.1 Bookido spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Bookido kan echter niet garanderen dat derden en/of gebruikers zijn systemen en/of website en de daarop geplaatste gegevens niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

11.2 Daarnaast is Bookido op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar gebruikers van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, en/of de geldende de wet- en regelgeving waaronder de privacywetgeving.

11.3 Wanneer de door de gebruiker op de website geplaatste gegevens en bestanden door derden worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Bookido om hier namens de gebruiker tegen op te treden.

Artikel 12: Controle op gebruik

Bookido zal controles uitoefenen op de gebruikers van de website met als doel de kwaliteit en de goede werking te verzekeren van het community platform. Bookido kan eventueel derden aanstellen om deze controles uit te voeren.

De gebruiker stemt in met deze controles. Bookido zal zorgvuldig omgaan met de door de gebruikers op de website geplaatste gegevens en bestanden.

Artikel 13: Toegang website, storingen en onderbrekingen

Bookido kan niet garanderen dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zal zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en/of zijn diensten.

Bookido zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en/of haar diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Bookido kan zijn website en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen, beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 14: Verwijzingen en links

De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Bookido is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1 De gebruiker is zich ervan bewust dat de website gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van Bookido en/of andere gebruikers en/of derden.  Deze gegevens en bestanden kunnen beschermd zijn door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).

15.2 Niets in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dan wel op de website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de website geplaatste gegevens en bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.

15.3 De gebruiker zal zich onthouden van eender welke handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 16: Overmacht

Bookido is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd : brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is Bookido bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele geschillen.