previous next
 • € 16,00
 • € 16,95
 • € 6,99
 • € 5,00
 • € 19,55
 • € 4,00
 • € 19,95
 • € 24,50
 • € 15,00
 • € 19,55
 
previous next
 

Disclaimer

Disclaimer

 1. Bookido is een community platform voor verkopers en kopers van boeken en aanverwante produkten. Bookido biedt zijn bezoekers en geregistreerde gebruikers diverse diensten aan : onder andere de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en om boeken en aanverwante produkten te kopen en te verkopen.
  Daarnaast kan Bookido zijn bezoekers informeren over producten en diensten van door hem geselecteerde partners die naar zijn oordeel aansluiten bij het profiel van zijn bezoekers.
 2. Bookido.be behoort toe aan inVENTURy bvba, Klinkaardstraat 187, 2950 Kapellen, ondernemingsnr 0837.746.636.
 3. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.bookido.be.
 4. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.
 6. Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de materie kan geen garantie worden gegeven betreffende de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wordt alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen afgewezen. De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.
 7. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Bookido heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Bookido kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.
 8. De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan Bookido en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating de eigenaar is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De bezoeker van deze site krijgt de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
 9. Bookido besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.
 10. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Bookido kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.
 11. Bookido houdt zich het recht voor deze Disclaimer ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.
 12. Op deze Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele geschillen.