previous next
 • € 24,50
 • € 15,00
 • € 16,95
 • € 4,00
 • € 6,99
 • € 19,55
 • € 16,00
 • € 19,95
 • € 5,00
 • € 19,55
 
previous next
 

Privacy policy

Privacy policy

 1. Bookido is een community platform voor verkopers en kopers van boeken en aanverwante produkten. Bookido biedt zijn bezoekers en geregistreerde gebruikers diverse diensten aan : onder andere de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en om boeken en aanverwante produkten te kopen en te verkopen. Daarnaast kan Bookido zijn bezoekers informeren over producten en diensten van door hem geselecteerde partners die naar zijn oordeel aansluiten bij het profiel van zijn bezoekers.
 2. Bookido.be behoort toe aan inVENTURy bvba, Klinkaardstraat 187, 2950 Kapellen, ondernemingsnr 0837.746.636. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is inVENTURy bvba.
 3. Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van www.bookido.be
 4. Bookido leeft de Belgische privacywet na m.b.t. het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.
 5. Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Policy, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen. De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten.
 6. De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die voor Bookido in opdracht werkt.
 7. Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt de gebruikers in met het beleid dat Bookido voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft de gebruiker de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.
 8. De gebruiker heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Daartoe richt de gebruiker een schriftelijk verzoek met bewijs van zijn identiteit aan Bookido. De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reclame-acties.
 9. Op deze website staan links naar andere websites. De gebruiker komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.
 10. Bookido maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 11. Er wordt informatie ingezameld in logfiles. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van de website nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers/bezoekers
 12. Bookido verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op Bookido is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.
 13. Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot online diensten. Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.
 14. Op de website kunnen wedstrijden worden gehouden of campagnes met internet korting bonnen gelanceerd. Bookido kan alle informatie die de gebruiker of deelnemer daarbij aan heeft verstrekt gebruiken om de deelnemer waar nodig te benaderen ( bijvoorbeeld om de winnaar te verwittigen of om de korting bonnen te verwerken).
 15. Bookido houdt zich het recht voor deze Privacy Policy ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.
 16. Op deze Privacy Policy is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele geschillen.